De ALV van 22 mei in het kort

Voor hen die er waren en zij die er niet bij konden zijn, zet Arnoud hieronder de besluiten die tijdens de ALV zijn genomen in vogelvlucht onder elkaar.

Tijdens de ALV zijn de jaarstukken 2018 goedgekeurd en heeft de kascommissie een positieve verklaring afgegeven, met complimenten voor Rob voor het secure werk rondom de administratie. Omdat Jaap en Ward aan hun termijn zaten zijn zij, onder dankzegging voor hun werk, opgevolgd door Aad Overgaag en Wouter Heikens.

Verder werd er gesproken over de begroting 2020. Het lidmaatschapsbedrag blijft € 80,-, het trainersbudget gaat iets omhoog om ons nog betere trainingen te kunnen geven. André lichtte dit toe tijdens de ALV. Ook Hester heeft namens de promotiecommissie een toelichting gegeven op de plannen en het voorgestelde budget. De ALV kon instemmen met de begroting 2020 waarin het tekort wordt gedekt door de (voldoende grote) reserve eigen vermogen aan te spreken. Daarbij stemde de ALV in met een promotiebudget zonder uitgave voor een boog. Die werd om kosten- en praktische redenen niet handig bevonden.

Volgend jaar bestaat de club 20 jaar. Besloten is om een lustrumcommissie in te stellen die nadenkt hoe we dit kunnen vieren. Geert, Katja en Chris gaan dit oppakken en hebben van de ALV hiervoor een budget tussen € 5.000 en € 7.500 mee gekregen. Hiermee houden we als vereniging voldoende reserve om mogelijke en niet voorziene uitgaven te kunnen doen.

Naast de lustrumcommissie is ook besloten om een evenementencommissie in te stellen. Piet, Jaap en Martijn die dit jaar samen met Peter Elsakkers de Nieuwjaarsloop en Paashaaswijkloop mede organiseerden hebben aangegeven dit komend jaar niet meer te kunnen doen. Wel zijn zij beschikbaar voor kennis en back-up. Om de organisatiedruk wat te verlichten stelde het bestuur voor om een evenementencommissie in te stellen. Peter Elsakkers stelde zich daarvoor kandidaat. De ALV stemde hiermee in. Peter hoort graag of jij ook in de evenementencommissie wilt plaatsnemen om te helpen bij de coördinatie van de vrijwilligers voor de Nieuwjaarsloop en Paashaaswijkloop 2020.

De ALV stemde in met het gewijzigde huishoudelijk reglement. Omdat niet de vereiste 2/3 aantal leden aanwezig was tijdens de vergadering (of via volmacht) zal op 19 juni een extra ALV worden belegd om hierover te besluiten. Dan stemmen de dan aanwezige leden over de wijziging van de statuten van de Loopgroep Oegstgeest. Deze formaliteit is nodig om de statuten rechtsgeldig door de notaris te laten passeren.

Tot slot gaf Maurice aan het einde van de ALV een update op de club app die wordt ontwikkeld en koppelde hij terug over zijn speurtocht naar de recycling van plastic bekertjes. De ALV stelde voor om zoveel mogelijk zelf bidons of bekers mee te nemen en de witte plastic bekers zo min mogelijk (en zelfs niet meer) te gebruiken. Dat zal vast even gewenning kosten, maar iedereen leek het er over eens dat we ons meer bewust moeten zijn van het effect van plastic en dat we over niet al te lange tijd geen plastic bekertjes meer nodig hebben op de bar.

De barcommissie organiseert voor ons allemaal op 14 juli een Franse brunch na de training. Zij organiseren daarbij ook een activiteit om ons als leden elkaar beter te laten leren kennen. Daarom is deze keer deze afsluitende activiteit alleen bestemd voor leden. Partners zijn de volgende keer zeker weer welkom. De inschrijflijst hangt in de kantine van Pecos bij ons bord.

Kortom, door de goede voorbereiding door de leden was het ondanks alle agendapunten een goede en krachtige ALV. Zet voor 19 juni alvast in je agenda dat we dan besluiten over de wijziging van de Statuten van de Loopgroep Oegstgeest. Het voorstel zal dan ongewijzigd besproken worden en er zal die avond hoe dan ook over gestemd worden.